Հաշիվներ

Ավանդների փոխհատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ

 

“Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ն հայտնում է իր հաճախորդներին հետևյալի մասին`

1.  Երբ հաճախորդը չի ապահովում բանկի կողմից սահմանված պայմանները` զրոյական մնացորդը չի վերականգնում և մեկ տարվա ընթացքում որևիցե գործարք չի կատարում,ապա բանկը միակողմանի կարող է լուծարել բանկային հաշվի պայմանագիրը:

2.  Բանկային հաշվի պայմանագրի լուծումը հիմք է հաճախորդի հաշիվը փակելու համար:

3. հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

4. առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների  բռնագանձումը կարող է իրականցվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

5. հաշվից քաղվածքներ, դրանց կրկնօրինակները և այլ տեղեկատվությունը տրամադրվում է անվճար, անկախ գործարքի ժամկետի վաղեմությունից:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ:

 

Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկը

 

Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հաշվարկվում է`ելնելով հետևյալ բանաձևից 

00000

 

 

որտեղ`

1(A-ավանդի սկզբնական գումարն է:

2)n-ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համարն է:

3)N-ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համարն է(ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին դրամական հոսքը),որից հետո ավանդային պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված:

4)Kn-ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի  և/կամ կապիտալացված տոկոսագումարների,առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքեր:

5)Dn-այն թիվն է,որը ցույց է տալիս,թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց կատարվող հերթական  n–րդ դրամական հոսքերը ներառյալ:այն դեպքում,երբ ավանդի ներդրման պահին է դրամական հոսքերը, QUOTE   QUOTE  =0

Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հնարավոր հաշվարկը տոկոսագումարների վճարումների կանոնավոր հաճախականության դեպքում

Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը տոկոսագումարների կանոնավոր կապիտալացումների դեպքում հնարավոր է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով`

000001

որտեղ`

1) APY – տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է:

2) r - տարեկան պարզ տոկոսադրույքն է:

3)n – մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունն է:

 

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը (այսուհետ`Հիմնադրամ) շահույթ չհետապնդող իրավաբանական անձ է, որի հիմնադրման հիմնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի կայունության և հուսալիության ապահովումն է` ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու միջոցով: Հիմնադրամի հիմնադիրըՀայաստանիՀանրապետությանկենտրոնականբանկնէ:Հիմնադրամի գործունեության նպատակը "Ֆիզիկական անձանց բանկային  ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին " Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ավանդների հատուցման երաշխավորումն ու ավանդատուների շահերի պաշտպաննությունն է:

 

ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՎԱՆԴԻ ՉԱՓԵՐՆ ԵՆ

Ավանդի

Արժույթային

կառցվածքը

Միայն ՀՀ դրամով

ավանդ ունենալու

դեպքում

Միայն

Արտարժույթով

Ավանդունենալու

դեպքում

ՀՀ դրամով և արտարժույթով ավանդներ ունենալու դեպքում

Դրամային

ավանդը մեծ է 5

մլն դրամից

Դրամային

ավանդը փոքր է 5

մլն դրամից

Ավանդի

Երաշխավորման

Առավելագույն

չափը

Մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ 

Մինչև 5 միլիոն ՀՀ դրամ 

երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը՝ մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ

 երաշխավորվում է դրամային բանկային ավանդն ամբողջությամբ և արտաժութային բանկային ավանդը՝ 5 միլիոն դրամի և հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:

Ձեր հարցմանը համապատասխան տվյալներ չկան
Էջը թարմացվել է` 08-06-17 11:52:39Կայքը թարմացվել է` 20-10-20 17:20:48