“Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ  առաջնորդվում է Կորպորատիվ կառավարման  միջազգային լավագույն փորձով և  հիմնական սկզբունքներով: 

Բանկի կանոնադրությամբ և այլ ներքին իրավական ակտերով հստակ տարանջատված են բանկի կառավարման մարմինների լիազորությունները և պարտականությունները:

Բանկում  գործում է   որոշումների կայացման և խնդիրների լուծման   կոլեգիալության  սկզբունքը,  որին համապատասխան գործում են մի շարք կոլեգիալ մարմիններ`Ակտիվների և պասիվների կառավարման կոմիտեն, Ներդրումային կոմիտեն, Ռազմավարության և մարկետինգի կոմիտեն, Վարկային կոմիտեն, Գործարքներ իրականացնող և մատակարարների ընտրության կոմիտեն և այլ  նպատակային խմբեր :  

Բանկիգործադիրմարմնիաշխատանքներըգնահատումէբանկիխորհուրդը` համաձայնվերջինիսկողմիցհաստատված “Անձնակազմիկառավարման (կադրային) Քաղաքականություն” փաստաթղթիդրույթների:

Բանկիևբանկիհետկապվածանձանցմիջևգործարքներըկարգավորվումեն “Վարկավորման” Կարգի, “Մելլաթ բանկ 'ՓԲԸ հետ կապված անձանց և աշխատակիցների վարկավորման կարգ»ի, “Ավանդային բազայի և բանկային հաշիվների կառավարումը կարգավորող” Կանոնակարգի և “Սակագներ” փաստաթղթերի համապատասխան դրույթներով:

 

 

Էջը թարմացվել է` 10-11-20 14:33:33Կայքը թարմացվել է` 21-01-22 14:51:01