Տեսակետ
Բանկը առաջատար է համարվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության և
Հայաստանի Հանրապետության երկրների միջև առևտրային ոլորտում, և
տարբեր ծրագրերի ֆինանսավորումը ՀՀ-ում, և այս կարգավիճակը
բարձրացնելու հարցում
Ստրատեգիա
 կենտրոնացում երկու երկրների առևտրային և ֆինանսական ոլորտի վրա
 ձեռք բերելու արտաքին առևտրի ծավալները` օրական աճող, որը
համընկնելու է համապատասխան շահութաբերության հետ
 իրավաբանական և առևտրային անձանց համար համապատասխան
պորտֆելի ձեռք բերում
Առաքելություն
 Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության
երկրների միջև հատուկ առևտրային ոլորտին բարձր, արդյունավետ,
մասնագիտացված, նոր և լայն ծառայությունների մատուցում
Նպատակ
Զարգացնել բանկ գործունեությունն ինչպես ՀՀ ներքին (հիմնականում`
պետական պարտատոմսերի և միջբանկային ավանդների շուկայում, ինչպես
նաև հիպոթեքային ու սպառողական ոլորտի վարկավորման), այնպես էլ
արտաքին (միջբանկային ոլորտի) ֆինանսական շուկաների սեգմենտներում:
Բանկի ռազմավարությունը նպատակաուղղված է պահպանելու ակտիվային
գործունեության ծավալները և շրջանակները նույն մակարդակի վրա,
բարձրացնելու եկամուտների՝ ծախսերի նկատմամբ արդյունավետությունը ու
ավելացնելու կուտակված շահույթը և նվազեցնելու բանկային (մասնավորապես,
վարկային, արտարժութային և գործառնական) ռիսկերի ազդեցությունը:
Բանկի հիմնական նպատակներն են.
 Կայուն աճը, որը համապատասխանում է տնտեսական իրավիճակին
 Կայուն և հաստատում շահույթի ձեռք բերում, հաշվի առնելով
եկամուտները և ռիսկերը
 բավարարելու հաճախորդների և աշխատակիցների կարիքները
 շահութաբերության ապահովում
 ընդհանուր կապիտալի մակարդակի բարձրացում
 ըստ ակտիվների և պասիվների կառավարմանը կայուն
գործունեության ապահովում և մրցակցության ուժեղացման պայմաններում
միջբանկային և պետական պարտատոմսերի, ինչպես նաև հիպոթեքային ու
սպառողական վարկերի շուկայում դիրքերի ամրապնդում,
 գործունեության նպատակաուղղված (մասնավորապես, առևտրի և
արտադրական ոլորտի վարկավորման) ընդլայնում, ոչ տոկոսային ծախսերի
օպտիմիզացում և կրճատում, շուկայի նոր գործառնությունների և
ծառայությունների նվաճում
 բանկի հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացում, այն է մեկ
հաճախորդի սպասարկման տևողության կրճատում 20%-ով և հետևաբար,
հերթերի կրճատում:
Բանկի կողմից որդեգրվել է պահպանողական, կայուն և հետևողական
քաղաքականություն, ինչը պայմանավորված է միակ բաժնետերի (ԻԻՀ “Մելլաթ”
բանկի), խորհրդի և գործադիր մարմնի հարաբերություններում դրսեվորված
միասնական կորպորատիվ գաղափարներով և սկզբունքներով:
Բանկը իր գործունեության հետագա զարգացումը դիտարկում է ոչ միայն
ֆինանսական ցուցանիշների քանակական աճի մեջ, այլև բավական մեծ
ուշադրություն է դարձնում իր վիճակի կայունության, հուսալիության, համբավի
և իրացվելիության մակարդակների բարձրացմանը, ինչը վկայում է այն մասին,
որ բանկի համար կարևորվում է և գնահատվում ոչ միայն բանկի ֆինանսական
ցուցանիշների բացարձակ աճը, այլ նաև՝ որակական իրավիճակի բարելավումը:

Էջը թարմացվել է` 08-10-15 10:34:24Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13