Բանկի կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորվում է ներքոհիշյալ օրենքներով որոնք գտնվում են www.laws.am կայքում

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք

ՀՀ Օրենքը «Բանկերի և Բանկային գործունեության մասին»

ՀՀ Օրենքը «Արժութային կարգավորման և Արժութային վերահսկողության մասին»

ՀՀ Օրենքը «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին»

ՀՀ Օրենքը «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին»

ՀՀ Օրենքը «Փողերի լվացման և Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»

ՀՀ Օրենքը «Արժեթղթերի շուկայի մասին»

ՀՀ Օրենքը «Սպառողական կրեդիտավորման մասին»

ՀՀ Օրենքը «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին»

ՀՀ Օրենքը «Բանկային Ավանդների ներգրավման մասին»

Նորմատիվ - Իրավական ակտեր

1- Կանոնակարգ 8/03

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲԱՆԿԵՐԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐՆԵՐԻ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/03

 

2- Կանոնակարգ 8/05

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲԱՆԿԻ ԵՎ ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ, ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՈՂԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/05

 

Օտարերկրյահաշիվներիհարկայինհամապատասխանությանակտ (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act)

 

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման քաղաքականություն

 

 

Կայքը թարմացվել է` 29-06-22 15:36:47