Տեղեկատվական ամփոփագիր 

www.fininfo.am

"Մելլաթ Բանկ" ՓԲԸ-ն, ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, տրամադրում է անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր հետևյալ պայմաններով`
Վարկավորման պայմանները   
Վարկի  արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
Վարկի գումար առավելագույնը 150.000.000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 300.000 ԱՄՆ դոլար առավելագույնը 250.000  եվրո
 Վարկավորվող  գումարի  նվազագույն սահմանաչափ   100.000 ՀՀ դրամ
  ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
Տարեկան անվական տոկոսադրույք/հաստատուն  12-16%   7-10%  5.5-7.5% 

 

 

 Տրամադրված վարկերի համար անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

12.9-17.5% 7.4-10.7% 5.8-8.1%
Վարկի տրամադրման եղանակը անկանխիկ
Վարկի առավելագույնը ժամկետ  180 ամիս
 Վարկերի տրամադրման նվազագույն ժամկետը 1ամիս  
Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարները Վարկի տրամադրման գործավարձ - վարկի գումարի 0,4 %-ի չափով, նվազագույնը 25.000 ՀՀ դրամ,առավելագույնը 250000 դրամ ՝ գանձվում է միանվագ կարգով՝ վարկի տրամադրման պահին:
  Վարկի գումարի` հաշվից կանխիկ ստացման դեպքում - գանձվում է կանխիկացման վճար` վարկի գումարի  0.35 տոկոսի չափով
 

Երրորդ անձանց կատարվող

վճարումներ

Վարկառուն վճարում է գույքի գնահատում` 14.000-30.000 ՀՀ դրամ`

կախված գույքի տեսակից,

ապահովագրություն` վարկի գումարի և հաշվարկված (մեկ

տարվա) տոկոսագումարի մնացորդի 0.15-0.16 տոկոսի չափով,

նոտարական վճար – միանվագ 13,000-20,000 ՀՀ դրամ` անշարժ

գույքի դեպքում,

միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների

վերաբերյալ)` 10,000 ՀՀ դրամ,

անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 26,000 ՀՀ

դրամ,
Վարկի ապահովվածության միջոցները /գրավը/ Անշարժ գույք,                                                                                  ինչպես  նաև      ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  բաժնում  նշված ապահովության տեսակները
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն Անշարժ գույքի արժեքի  առավելագույնը 60%-ը` Ք.Երևանում , ինչպես  նաև      ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  բաժնում նշված ապահովության տեսակների նկատմամբ  սահմանված հարաբերակցությունները
 

Գրավի առարկան գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկի կողմից: Կազմակերպությունների ցանկը ներկայացված էԸնդհանուր Տեղեկություններ բաժնում,

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն Յուրաքանչյուր տարի` վարկի գումարի և հաշվարկված (մեկ տարվա)  տոկոսագումարի մնացորդի չափով
Վարկի վաղաժամկետ մարում

Պայմանագրային տարվա որևէ պահի վաղաժամկետ մարում կարող է իրականացվել այդ պայմանագրային տարվա համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր գումարի չափով: Պայմանագրային տարի է համարվում կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր 12-ամսյա ժամանակահատվածը, նշված գումարից գերազանցելու դեպքում`

  • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.6 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում,
  • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.4 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում,

       • վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.2 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում:

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց վարկի դիմաց ժամկետանց Վարկի նկատմամբ դադարում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը և ժամկետանց վարկի նկատմամբ սկսում է գործել ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսադրույքը:
Հաշվարկվում է տույժ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար տարեկան 12 տոկոսի հաշվարկով ժամկետանց վարկի նկատմամբ:
Տույժեր ժամկետանց տոկոսի դիմաց Հաշվարկվում է տույժ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար տարեկան 12 տոկոսի հաշվարկով ժամկետանց տոկոսի նկատմամբ:

Բանկն իրավունք ունի  իրականացնել  այլ բանկերից և ֆինանսական այլ կազմակերպություններից ստացված վարկերի տեղափոխում /վերաֆինանսավորւմ/ ՝ տվյալ վարկատեսակի համար սահմանված պայմաններով ,  եթե   վարկառուն վերջին  -6ամսվա  ընթացքում չի ունեցել դասակարգումներ։ 

 

 Արտարժույթով վարկերի մարումների չափի փոփոխություններ` կապված փոխարժեքի ազդեցության հետ բանկում չեն կատարվում:

Վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

1.  Դիմում 

2.  Անձնագրի, սոցիալական քարտի  պատճեն

3.  Համաձայնություն  “ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ” վարկային բյուրոյից    տեղեկություն  ստանալու համար 

4. Հարցաթերթիկ փոխկապակցված անձանց բացահայտման համար

5. Գույքի ապահովագրության դեպքում `ապահովագրական ընկերության ընտրության հարցաթերթիկ  

6.    Արտարժութային վարկ ստանալու դեպքում,  հաստատում` արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխման հետևանքով   հնարավոր անբարենպաստ հետևանքները կրելու մասին

7. Հայտարարություն այլ բանկերում  պարտավորություն ունենալու  կամ չունենալու մասին

8. Տեղեկանք եկամուտների մասին  կամ վարկի մարման այլ աղբյուրների մասին տեղեկություններ

9.Վերանորոգման աշխատանքների ծրագիր

10. Անշարժ գույքի և այլ հիմնական միջոցների գրավի դեպքում

Սեփականության  վկայագիրը (օրիգինալը)

Սեփականության իրավունքի ձեռք բերման հիմքը (առուծախի պայմանագիր և այլն)

Սեփականատերերի անձնագրերի պատճեները

Տեղեկանք բնակության վայրից  (գրանցված   անձանձ մասին)

Միասնական Տեղեկանք անշարժ գույքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ 

11.Բանկի   կողմից  պահանջվող այլ փաստաթղթեր 

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնելու ժամկետը վերջնական փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բանկը որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնում է 1 (մեկ)  աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը վարկառուին տրամադրվում է “Գրավի,հիփոթեքի իրավունքի գրանցման” վկայականը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

“ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`   ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ   ԿՈՂՄԻՑ  ԻՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ    ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ   ՊԱՀԻՑ ԾԱԳՈՒՄ   Է  ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ  ԳՈՒՅՔԻ  ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄ ՏԱՐԱԾԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ . ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ

Գրավադրված գույքն  իրացնելուց  առաջացած գումարը   Վարկառուի  վարկային  պարտավորությունները   չծածկելու   դեպքում , բանկը  իրավասու է    բռնագանձում տարածել վարկառուի այլ գույքի վրա:  

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ   ԿՈՂՄԻՑ  ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ  ԳՈՒՄԱՐԻ  ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ  ԺԱՄԿԵՏԻՆ   ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ   ԴԵՊՔՈՒՄ   ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ   ՄԱՍԻՆ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:ՁԵՐ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ԱՅԼ ՎԱՐԿԵՐ ՍՏԱՆԱԼԻՍ:

 

 Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ

ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ, ՈՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՕՐԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ` ՎԱՐԿԻ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ` ՎԱՐԿԻ ԱՐԺՈՒՅԹՈՎ: ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ Է ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ 365 ՕՐ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆ:
Օրինակ
Վարկի մնացորդ` 1.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք`15 %
Օրական տոկոսագումարի հաշվարկ` 1.000.000*15%/365=410.96

 

 Փատացի տոկոսադրույքի հաշվարկ

Համաձայն “Սպառողական կրեդիտավորման մասին “ ՀՀ օրենքի, հաշվարկվում է նաև  տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը `արտահայտված տրամադրված կրեդիտի տարեկան տոկոսով ևհաշվարկվածհետևյալբանաձևով 

 

որտեղ՝

 

i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR).

A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը).

n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը.

N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը.

Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը.

Dn-կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով.

i -ն՝ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են կրեդիտավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ:

 

Օրինակ.   Տրամադրվել է հիպոտեկային կրեդիտ  10.000.000 ՀՀ դրամի չափով, 10 տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով , 10 տարի մարման ժամկետով, մարումները անուիտետային:   Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը   այս  դեպքում կազմում է 10.87%:

 

 

                                    Տեղեկացում.

 

  “Մելլաթ Բանկ” ՓԲԸ-ն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված կանոնակարգ 8/05-ի:

 

“ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`   ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ   ԿՈՂՄԻՑ  ԻՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ    ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ   ՊԱՀԻՑ ԾԱԳՈՒՄ   Է  ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ  ԳՈՒՅՔԻ  ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄ ՏԱՐԱԾԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ . ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ

Գրավադրված գույքն  իրացնելուց  առաջացած գումարը   Վարկառուի  վարկային  պարտավորությունները   չծածկելու   դեպքում , բանկը  իրավասու է    բռնագանձում տարածել վարկառուի այլ գույքի վրա:   

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ   ԿՈՂՄԻՑ  ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ  ԳՈՒՄԱՐԻ  ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ  ԺԱՄԿԵՏԻՆ   ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ   ԴԵՊՔՈՒՄ   ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ   ՄԱՍԻՆ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:ՁԵՐ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ԱՅԼ ՎԱՐԿԵՐ ՍՏԱՆԱԼԻՍ:

 

 

 

 

Էջը թարմացվել է` 20-08-21 15:47:57Կայքը թարմացվել է` 08-11-21 10:32:13