Ռեզիդենտ

Ռեզիդենտ Իրավաբանական անձանց ընթացիկ/բանկային հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ են`

 • Կանոնադրություն (բնօրինակը և պատճեն)
 • Պետռեգիստրի վկայական (բնօրինակը և պատճեն)
 • Հարկային տեսչության կոդը (բնօրինակը և պատճեն)
 • Տնօրենի անձնագիր
 • Կնիք
 • Լիազորված անձանց (փոխտնօրեն, հաշվապահ, գանձապահ,…) նշանակման հրամանները
 • Բոլոր ստորագրություն իրավունք ունեցող անձանց անձնագրերի պատճեն

 

 • հաշիվ բացելու ծախսերը`

-      3000 դրամ

 

 • Պայմանները`
 • Սկզբնական մուտք հաշվին

-      դրամային հաշվի համար 10,000 դրամ

 

 • Գործավարձ
 • Եթե հաճախորդի բոլոր հաշիվների շարժը մեկ տարվա ընթացքում զրոյական է, տարեկան գանձվում է գործավարձ 5,000 դրամի չափով
 • Անկանխիկ գումարի կանխիկացումը 0.5%

 

Ոչ Ռեզիդենտ

Ոչ Ռեզիդենտ Իրավաբանական անձանց ընթացիկ/բանկային հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ են`

1.    Հաշիվ բացելու դիմում-հարցաթերթիկ (ձևը տրվում է բանկում);

2.    Ստորագրությունների և կնիքի դրոշմվածքի նմուշների քարտ(ձևը տրվում է բանկում) նոտարական կարգով վավերացված;

3.    Պետ.ռեգիստրի վկայականի պատճենը`վավերացված նոտարով և (կամ) ապոստիլով, իսկ առկայության դեպքում`նաև լիցենզիա;

4.    Կանոնադրության բնօրինակը կամ կրկնօրինակը (պատճենը)`վավերացված նոտարով և (կամ) ապոստիլով;

5.    Ղեկավար անձի պետ.ռեգիստրի կողմից գրանցված ներդիրի պատճենը`վավերացված նոտարով և (կամ) ապոստիլով.(տվյալ երկրում նման փաստաթղթի լինելու դեպքում);

6.    Ղեկավարի անձնագրի պատճենը, հաշվի տնօրինման իրավունք ունեցող լիազոր անձանց անձնագրերի պատճեները;

7.    Ղեկավարի նշանակման որոշման պատճենը;

8.    Գլխավոր հաշվապահի հրամանի պատճենը (երկրորդ ստորագրության առկայության դեպքում);

9.    Լիազորագիր վավերացված նոտարով և (կամ) ապոստիլով (եթե հաշվի բացումն և տնօրինումը կատարելու է լիազորված անձը);

10. Լրացուցիչ տեղեկատվություն/անձը հաստատող փաստաթուղթ և այլն/այդ թվում 10% և ավել բաժնեմասնակցություն ունեցող անձանց մասին, տնօրենի և Բանկի պահանջով`այլ իրական շահառուների անձնագրերի պատճեները:

 

 • հաշիվ բացելու ծախսերը`

-      3000 դրամ

 

 • Պայմանները`
 • Սկզբնական մուտք հաշվին

-      դրամային հաշվի համար 10,000 դրամ

 

 • Գործավարձ
 • Եթե հաճախորդի բոլոր հաշիվների շարժը մեկ տարվա ընթացքում զրոյական է, տարեկան գանձվում է գործավարձ 5,000 դրամի չափով

 

Ձեր հարցմանը համապատասխան տվյալներ չկան
Էջը թարմացվել է` 06-07-17 14:36:40Կայքը թարմացվել է` 21-01-22 14:51:01