Մելլաթ բանկ ՓԲԸ-ի  տվյալ սակագները թույլ կտան կատարել հետևյալ ակրեդիտիվային գործառնությունները,  որոնք 

կհամապատասխանեն Ձեր  պահանջներին:

ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԱԿՐԵԴԻՏԻՎ 

բացելու համար ` 0.6%, նվազ. ՀՀ 50,000 դրամ մինչև երեք ամիս, յուրաք. լրացուցիչ ամսվա համար 0.2% և ՀՀ 6,000/25,000 դրամ 
Փոփոխություններ (նաև չեղյալ համարում*) ՀՀ 21,000 դրամ.
Ժամկետի երկարացում 0.2% յուրաք. լրացուցիչ ամսվա համար և ՀՀ 6000 դրամ 
աստաթղթերի (յուրաք. խմբաքանակի) ստուգում և հանձնում ՀՀ 25,000 դրամ
Թերություններ (թերի փաստաթղթերի յուրաքանչյուր փաթեթ ) ՀՀ 36,000 դրամ (վճարվում է շահառուի կողմից)
Հաստատման միջնորդավճար Համաձայն Բանկի և հաստատող Բանկի փոխհամաձայնության

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Յուրաքանչյուր կողմից ակրեդիտիվը չեղյալ համարելու դեպքում գանձված գումարը ենթակա չէ վերադարձման:

* Մյուս մասնակից բանկերի ծախսերը չվճարելու դեպքում ծախսերը վճարում է ակրեդիտիվը բացող կողմը:

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱԿՐԵԴԻՏԻՎԻ

 

նախնական ծանուցում` ՀՀ 10,000 դրամ 
Ծանուցում (բոլոր տվյալների)  ՀՀ 50,000 դրամ
Ակրեդիտիվի փոխանցում (փոխանցելի ակրեդիտիվ) փոխադարձ համաձայնությամբ
Յուրաքանչյուր հետագա ծանուցում ՀՀ 10,000 դրամ
Փաստաթղթերի ստուգում (յուրաք. խմբաքանակի համար) 0.7%, նվազ. ՀՀ 100,000 դրամ և ՀՀ 8000 դրամ
Թերություններ (յուրաք. խմբաքանակի համար) ՀՀ 30,000 դրամ և այլ մասնակից բանկերի ծախսերը (եթե առկա են)
Բանակցությունը փոխադարձ համաձայնությամբ
Փոփոխություն (նաև չեղյալ համարում) շահառուի կողմից ՀՀ 26,000 դրամ
Այլ բանկերին հատուցում` րեմբուրսացիա ֆիքսված ՀՀ  6000 դրամ և 0.1% նվազ. ՀՀ 8,000 դրամ 
Զեղչատոկոսային գործառնություններ փոխադարձ համաձայնությամբ

 

Էջը թարմացվել է` 06-07-17 14:37:32Կայքը թարմացվել է` 21-01-22 14:51:01