“ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ”   ՓԲԸ -ում

2003-2007թթ-ին շահաբաժիններ չեն վճարվել:

2008թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ” բանկի վարչության) 16.03.2008թ. թիվ 2759 որոշմամբ որոշվեց 31.12.2007թ. դրությամբ կուտակված բանկի զուտ շահույթի մնացորդը որպես շահաբաժին վճարել բանկի միակ բաժնետեր` ԻԻՀ “Մելլաթ” բանկին:

 2009թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 19.04.2009թ. թիվ 2873/1 որոշմամբ որոշվեց 31.12.2008թ. դրությամբ կուտակված բանկի զուտ շահույթի մնացորդը որպես շահաբաժին  չվճարել:

2010թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 16.03.2010թ.  որոշմամբ որոշվեց  շահաբաժին  չվճարել:

2011թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 10.04.2011թ.  որոշմամբ որոշվեց  շահաբաժին  չվճարել:

2012թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 10.03.2012թ.  որոշմամբ որոշվեց  շահաբաժին  չվճարել:

2013թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 20.03.2013թ.  որոշմամբ որոշվեց  շահաբաժին  չվճարել:

2014թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 01.04.2014թ.  որոշմամբ որոշվեց  շահաբաժին  չվճարել:

2015թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 16.03.2015թ.  որոշմամբ որոշվեց  շահաբաժին  չվճարել:

2016թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 25.04.2016թ.  որոշմամբ որոշվեց  շահաբաժին  չվճարել:

2017թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 16.04.2017թ. թիվ 1150 որոշմամբ որոշվեց 31.12.2016թ. դրությամբ կուտակված բանկի զուտ շահույթի մնացորդը որպես շահաբաժին վճարել բանկի միակ բաժնետեր` ԻԻՀ “Մելլաթ” բանկին:

2018թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 26.04.2018թ.-ի արձանագրությամբ որոշվեց 2017թ.-ի տարեկան զուտ շահույթի մնացորդից շահաբաժին չբաշխել:

2019թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 23.04.2019թ.-ի արձանագրությամբ որոշվեց 2018թ.-ի տարեկան զուտ շահույթի մնացորդից շահաբաժին չբաշխել:

2020թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկԲԲԸ-ի վարչության) 25.04.2020թ.-ի արձանագրությամբ որոշվեց 2019թ.-ի տարեկան զուտ շահույթի մնացորդից շահաբաժին չբաշխել:

10.02.2021թ-ին ք. Թեհրանում /Թալեղանի 327 հասցեում` ԻԻՀ Մելլաթ   բանկ ԲԲԸ-ի գլխավոր մասնաշենքում/ անցկացվելու է “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի Արտահերթ Ընդհանուր ժողովի նիստ:

2021թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 10.04.2021թ.-ի արձանագրությամբ որոշվեց 2020թ.-ի տարեկան զուտ շահույթի մնացորդից շահաբաժին չբաշխել:

 2022թ-ին` բանկի Ընդհանուր ժողովի (ԻԻՀ “Մելլաթ բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) 29.04.2022թ.-ի արձանագրությամբ որոշվեց 2021թ.-ի տարեկան զուտ շահույթի մնացորդից շահաբաժին չբաշխել:

 

Բանկում շահութաբաժնային քաղաքականությունը կարգավորվում է բանկի Կանոնադրությամբ: Այն է.

1.    Տարեկան    շահաբաժինների    վճարման,   շահաբաժնի   չափի  և  ձևի  մասին որոշումը ընդունում է բանկի ընդհանուր  ժողովը:

 2. Բանկի     բաժնետերերին    շահաբաժիններ   բաշխելն արգելվում է, եթե տվյալ պահին բանկի կրած կորուստները (վնասները) հավասար են կամ գերազանցում են այդ պահին բանկում առկա չբաշխված  զուտ  շահույթի գումարը:

Ցանկացած անձ իրավունք ունի  պահանջի դեպքում գրավոր դիմել(ներկայացնելառձեռն)  Չարենցի 19 հասցեում գտնվող “Մելլաթ բանկ”ՓԲԸ-ի գործադիր տնօրենին և 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում բանկից  ստանալ “Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության   պատճեները անվճար:

Բանկի յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գրավոր դիմել(ներկայացնելառձեռն) Չարենցի 19 գտնվող “Մելլաթ բանկ”ՓԲԸ-ի գործադիր տնօրենին և  3 աշխատանքային օրվա ընթացքում բանկից ստանալ”Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկատվությունները   անվճար:

Օրենքըգտնվումէwww.laws.am կայքում.

 

Բանկի միակ բաժնետեր`

ԻԻՀ Մելլաթ բանկի և դրա հետ փոխկապակցված անձանց կողմից ստացված վարկեր և փոխառություններ

(2022թ.-ի 1-ին  եռամսյակի ընթացքում)

 

 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակի և նրան նախորդող երեք եռամսյակների ընթացքում Բանկի միակ մասնակից`ԻԻՀ Մելլաթ Բանկին  և դրա հետ փոխկապակցված անձանց վարկեր չեն տրամադրվել:

 2021թ.-ի 4-րդ եռամսյակի և նրան նախորդող երեք եռամսյակների ընթացքում Բանկի միակ մասնակից`ԻԻՀ Մելլաթ Բանկին  և դրա հետ փոխկապակցված անձանց վարկեր չեն տրամադրվել:

  2021թ.-ի 3-րդ եռամսյակի և նրան նախորդող երեք եռամսյակների ընթացքում Բանկի միակ մասնակից`ԻԻՀ Մելլաթ Բանկին  և դրա հետ փոխկապակցված անձանց վարկեր չեն տրամադրվել:

 

 2021թ.-ի 2-րդ եռամսյակի և նրան նախորդող երեք եռամսյակների ընթացքում Բանկի միակ մասնակից`ԻԻՀ Մելլաթ Բանկին  և դրա հետ փոխկապակցված անձանց վարկեր չեն տրամադրվել:

 2021թ.-ի 2-րդ եռամսյակի և նրան նախորդող երեք եռամսյակների ընթացքում Բանկի միակ մասնակից`ԻԻՀ Մելլաթ Բանկին  և դրա հետ փոխկապակցված անձանց վարկեր չեն տրամադրվել:

(2021թ.-ի 1-ին  եռամսյակի ընթացքում)

 2021թ.-ի 1-ին եռամսյակի և նրան նախորդող երեք եռամսյակների ընթացքում Բանկի միակ մասնակից`ԻԻՀ Մելլաթ Բանկին  և դրա հետ փոխկապակցված անձանց վարկեր չեն տրամադրվել:

 2020թ.-ի 4-րդ եռամսյակի և նրան նախորդող երեք եռամսյակների ընթացքում Բանկի միակ մասնակից`ԻԻՀ Մելլաթ Բանկին  և դրա հետ փոխկապակցված անձանց վարկեր չեն տրամադրվել:

 2020թ.-ի 3-րդ եռամսյակի և նրան նախորդող երեք եռամսյակների ընթացքում Բանկի միակ մասնակից`ԻԻՀ Մելլաթ Բանկին  և դրա հետ փոխկապակցված անձանց վարկեր չեն տրամադրվել:

  2020թ.-ի 2-ին եռամսյակի և նրան նախորդող երեք եռամսյակների ընթացքում Բանկի միակ մասնակից`ԻԻՀ Մելլաթ Բանկին  և դրա հետ փոխկապակցված անձանց վարկեր չեն տրամադրվել:

 

                                                                             ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

            Հայտնում ենք Ձեզ, որ 25.08.2021թ-ին ք. Թեհրանում /Թալեղանի 327 հասցեում` ԻԻՀ Մելլաթ բանկ ԲԲԸ-ի գլխավոր մասնաշենքում/ անցկացվելու է “Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի արտահերթ  Ընդհանուր ժողովի նիստ:

 


Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից ստացված վարկեր և փոխառություններ բաժնում

Խորհրդի անդամների,գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի աշխատավարձ

Բանկի ընդհանուր ժողովի նիստի արձանագրություն

Բանկի շահույթաբաժնաին ընթացակարգ

Կանոնադրական կապիտալի փոփոխություն

Կայքը թարմացվել է` 29-06-22 15:36:47